Catch and release på gädda

C&R går ut på att man ska släppa tillbaka de stora exemplaren av i detta fall gädda för att få en stadig stam av de större individerna, skriver Teemu Koski i artikeln “Behandla gäddan rätt vid C&R” i Fiskeritidskrift för Finland (2/2011).

Med detta menas att om man skulle slå ihjäl stora individer så skulle Läs mer

Om grunda havsvikars betydelse för mångfalden

I artikeln “Grunda havsvikar – skyddade och varma” i Havsutsikt 2011:3 förklarar Joakim Hansen varför de isolerade havsvikarna är så viktiga för mångfalden i naturen. Han skriver att forskningen om dessa vikar har ökat på senaste år. Kanske är det så att bildandet av Natura-2000 områden, som skyddar viktiga biotoper och natur har gjort så att vikarna har fått mer uppmärksamhet.

Författaren beskriver en typisk havsvik som grund, vegatationsrik och isolerad från öppna havet med en liten passage. Enligt honom är det vid passagen som artrikedomen är som högst. Författaren berättar också Läs mer

Abborren hotad av klimatförändringen!

I artikeln “Mörten mästrar i mörkret – Abborren i knipa” i Fiskeritidskrift för Finland (4/2011) skriver Satu Estlander att vår nationalfisk abborren, som finns i alla vatten är hotad. Detta beror på klimatförändringen att det regnat mer de senaste årtiondena. Regnet drar med sig en massa näringsämnen och organogent material i våra vatten. Att vi dikat ut och avverkar bidrar också till att regnvattnet drar med sig mer skit i vattnet. Läs mer

Grunda havsvikar – skyddade och varma

I artikeln “Grunda havsvikar – skyddade och varma” (havsutsikt, 3/2011) berättar Joakim Hansen om Östersjöns grunda vikar och deras växt- och djurliv. Han skriver att, de vågskyddade, ofta grunda vikarna, belägna i Östersjön, har fått mer uppmärksamhet efter EU:s Natura 2000 områden för skydd av värdefull natur. Han skriver dessutom att den tidigare, ganska sparsamma forskningen om denna kustmiljö, ökat på senare tid.Artikelförfattaren skriver även att Läs mer

Hungrig öring vandrar bäst

I Stefan Larssons artikel ”Hungrig öring vandrar bäst” (Havsutsikt 3/2009) får man information om att öringen är en anadrom fisk och att anadroma fiskar föds i sötvatten, lever där ett tag för att sedan vandra ut i havet för att växa sig stora. När öringen vandrar ut på våren kallas den för smolt. Öringen vandrar ut i havet i havet ett eller några år för att äta upp sig för att sedan vandra tillbaka till det vatten där den är född för att leka. Återvandringen hos öringen och laxen är väldigt precis. De flesta av lekfiskarna hittar inte bara tillbaka till det vattendrag där de föddes utan även det exakta området där den föddes. Läs mer

Gäddan viktig eller inte?

Artikeln “Gäddan lurar i vassen eller?” I Fiskeritidskrift för Finland (2/2011) av Anders Nilsson handlar om gäddan levnadssätt.

Nilsson skriver att en gädda kan bli över en meter lång och väga över 20kg. Den har en stor mun i relation med sin storlek, så i stort sett kan den äta vad den vill och har stort inflytande på sitt egna ekosystem.

Gäddan är högst upp i sin näringskedja. Artikelförfattaren beskriver Läs mer

Komiska färgförändringar på fiskar

Artikeln “Gula tånglakar och orange abborrar” av Malin Lönnroth i Fiskeritidskrift för Finland (4/2008) handlar om färger på fiskar.

Lönnrot berättar att en person såg en helgul tånglake under ett dyk i Ålands skärgård. Även andra har fångat gula tånglakar i de här trakterna. Det har också rapporterats om orange abborrar i Lojo sjö. Läs mer